Главен инженер

610 BGN

Община Враца
 ...за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) по образец; - Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, че е пълнолетно,... 
гр. Враца
Преди 13 дни

Главен експерт Залесяване и защита на горските територии

610 BGN

Регионална дирекция по горите - Берковица
 ...предвидени в нормативните актове за заемане надлъжността: 1. Минимални изисквания: 1.1. да отговаря на условията по чл. 7 от Законаза държавния служител; 1.2. да има придобито висше лесовъдскообразование, минимална образователна степен – бакалавър, професионално... 
гр. Монтана
Преди 21 дни