Работа В общинска администрация

68 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Администратор на договори в отдел Договорна администрация, Райфайзен Лизинг България ЕООД

Ако Вие имате: - Висше икономическо образование - Много добри компютърни умения (Word, Excel) - Добри комуникативни и аналитични умения и способности за работа в екип - Способност за концентрация и прецизност при работа в динамична обстановка - Бързина в оперативната...

Райфайзенбанк (България) ЕАД

гр. София
Преди 9 дни

Специалист, държавна администрация

1000 BGN

Основни отговорности осъществява операции по активно въздействие върху градоносни облаци Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения...

Агенция по заетостта

Бяла Слатина (община)
Преди 20 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина - 18 (осемнадесет)...

1535 BGN

 ...г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община ОБЯВЯВА  КОНКУРС 1. За длъжността директор на общинска детска градина – 18 (осемнадесет... 
гр. София
Преди 6 дни

Юрисконсулт в отдел Кредитна администрация

Ако Вие имате: - Висше образование - Право, издържан теоретико-практически изпит за юридическа правоспособност - Добро ниво на владеене на английски език - Много добра компютърна грамотност - Отлични комуникативни умения, умение за работа в екип и лична мотивация - Опитът...

Райфайзенбанк

гр. София
Преди 7 дни

Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална...

2020 - 3467 BGN

 ...на 10.01.2020 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община, включваща представители на общинската администрация, Агенцията за социално подпомагане. В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира... 
гр. София
преди 2 месеца

Стажантска програма в направление "Администрация и обслужване на клиенти"- София

Питаш се с какво ще се занимаваш като стажант при нас? Основните дейности, които ще извършваш, са свързани с получаване и обработка на документация, писмена кореспонденция, окомплектоване и изпращане на постъпилите документи към съответните структурни звена в компанията. ...

А1 България ЕАД

гр. София
Преди 16 дни

Район „Младост“ обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“...

650 BGN

 ...на район „Младост” ОБЯВЯВА КОНКУРС 1. За длъжността: началник-отдел в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в администрацията на СО – район „Младост“. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: - Образователна степен: бакалавър;... 
гр. София
Преди 19 дни

Лятна стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ - Централно управление, гр. София

 ...•Дирекция Развитие на продукти и ценообразуване - Частно банкиране и заможни клиенти - гр. София; •Дирекция Кредитен контрол и администрация - гр. София; •Дирекция Счетоводни операции - гр. София; •Управление Електронни продажби и развитие - гр. София; •Управление... 

Банка ДСК АД

гр. София
Преди 10 дни

СЛУЖИТЕЛ в отдел ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ, ж.к.Люлин

СЛУЖИТЕЛ в отдел ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ, ж.к.Люлин Направете кариера с HOMEMAX! В успешните фирми работят успешни служители! За подпомагане на нашия екип търсим ангажиран и отговорен сътрудник за позицията: СЛУЖИТЕЛ в отдел ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ... 

Баумакс България ЕООД

гр. София
Преди 21 дни

Стажант Деловодство

 ...куриерски фирми • Оказване на общо административно съдействие в отдела • II или по-горен курс студент в специалности публична администрация, бизнес администрация или сходни • MS Office - Word, Excel, PowerPoint • Умения за комуникация и нагласа за работа в екип Срок... 

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.

гр. Пловдив
Преди 13 дни

Директор на дирекция Деловодно и информационно обслужване и център за административно обслужване

 ...координира и контролира дейността на служителите в дирекцията за осигуряванеизпълнението на индивидуалните и организационнитецели на общинска администрация в областта на деловодното обслужване, в областтана информационните технологии и в областта на стопанските дейности.... 
гр. Ямбол
Преди 18 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт - 1 работно място, в дирекция „Дигитализация,...

950 BGN

 ...да се явят на 25.03.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции (СОАПИ), ул. „Ген. Йосиф...  ...Длъжностно ниво  – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: ЕН 6 1. Минимални... 
гр. София
преди месец

Началник на сектор "Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси

 ...и наказателни дела, пред другите юрисдикции, Прокуратурата на Република България, следствието, органите на централната и местната администрация; -Координира изготвянето на необходимите сведения, доказателства и други материали, необходими на юрисконсултите за осъществяване... 

Областна дирекция на МВР - Кюстендил

гр. Кюстендил
Преди 6 дни

Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените...

1700 BGN

 ...ранг IV младши; ~Специалност, по която е придобито образованието – Социални дейности, Педагогика, Психология, Право, Публична администрация. 2. Допълнителни изисквания – няма. 3. Кратко описание на длъжността: Привежда в изпълнение Закона за борба срещу противообществените... 
гр. София
преди 2 месеца

Младши Системен Администратор- София

 ...инсталирането и поддържането им. Изисквания: Образование в сферата на Компютърните системи и технологии; Опит в областа на системната администрация и техническа поддръжка; Познания и опит с Windows/ Linux OS, MS Office, офис приложения, Networking:TCP/IP базирани мрежи;... 

Gi Group

гр. София
Преди 17 дни

Призовкар

 ...Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107а от Кодекса на труда и чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата. Кратко описание на длъжността „призовкар“: Призовкарите осъществяват своевременното и законосъобразно връчване на... 

Окръжен съд - Варна

гр. Варна
Преди 6 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 раб. място, в отдел „Деловодно обслужване“...

950 BGN

 ...конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция  „Административно обслужване”, направление „Общинска администрация” при Столична община I. Допускат се до конкурс –решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) следните кандидати... 
гр. София
преди месец

„Старши експерт“ в сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, дирекция...

 ...в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите... 

Държавна агенция "Електронно управление"

гр. София
Преди 12 дни

Юрисконсулт

 ...юридическо лице,както и изразяване на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми,свързани с дейността на администрацията и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност)... 

Агенция по заетостта

Мадан (община)
Преди 17 дни

Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“ на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

660 - 3200 BGN

 ...определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: -образование: висше,... 

Министерство на финансите

гр. София
Преди 10 дни